You are currently viewing Referat fra 14. maj 2022

Referat fra 14. maj 2022

Referat af generalforsamling afholdt i Dansk Laverda Klub den 14. maj – 2022 kl. 17.
Afholdt i forbindelse med Classic race på ring Djursland

Af referent, Steen Ludvigsen

Formanden bød alle velkommen og glædede sig over det pæne fremmøde.

Bestyrelsen foreslog Poul Jørgensen som dirigent. Poul (PJ) blev enstemmigt valgt.
PJ konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet ved annoncering i klubbens blad.
Som stemmetællere valgtes Jens Kronborg og Hans Nørgård. Der var 24 stemmeberettigede deltagere. Som referent valgtes Steen Ludvigsen.

Formandens, Niels Camp (NC) beretning:
Indledningsvis udtrykte NC stor glæde over, at de medlemmer der repræsenterede klubben i dagens race, var sluppet relativt uskadt. Knubs og et brækket kraveben blev det dog til. Lidt opretning og noget maling skal der sikkert påregnes.

NC glædede sig over at medlemstallet var på niveau med sidste års medlemstal. Alle er, og det er vigtigt, betalende. Der har været tre udmeldinger men også tre indmeldinger.

Aktivitetsniveauet har været rigtig pænt. 7 – 8 medlemmer har været til træf i Sverige. I september var der flere der var til ’’Nedlukning’’ på Touring Campen. I december var Jens og Ane til jule tam- tam hos Håkon i Norge. Kurt stod for et fint ’’sparke dæk’’ arrangement med køretur. Kurt og Gyda, Leif og Leo mf. stod for en meget vellykket Nytårsappel ved Limfjorden. Sæt allerede kryds i kalenderen for 2023. Det er den første weekend i februar det spænder af.

Kurt og Jens har sammen med TV2 Nordjylland produceret en rigtig fin video om deres arrangement med Laverda og klubben. Der er et link til videoen på hjemmesiden. Tak for det.

Klubbladet og arbejdet i redaktionen går rigtig godt. Det er for en klub af vores størrelse et rigtig pænt blad. Vi forsøger at fastholde tre numre om året. Der er pt. 35 som får bladet tilsendt elektronisk. Det giver en mærkbar besparelse på frimærkeomkostningen. Asger har igen skaffet billige frimærker til klubben. Igen en pæn besparelse. Tak for det Asger. Desværre er antallet af sponsorer faldende. Vi kan bruge flere, så skaf gerne nogle stykker.

Bestyrelse og jubilæumsudvalget hænger på med forberedelserne til Jubilæumstræffet. Ser ud til at gå som planlagt.
PJ påpegede, at det er vigtigt at vi, i det omfang det er muligt, handler hos sponsorerne og at det er vigtigt, at vi i den forbindelse påpeger at det skyldes deres sponsering af DLK.

PJ takkede ligeledes bestyrelsen og bladudvalget for deres indsats.

Regnskabet:
Kassereren Leif Rygård (LR) gennemgik hovedpunkterne i regnskabet for sidste regnskabsår. Regnskabet var fremlagt i det sidste nummer af klubbladet. Alle havde derfor haft god tid til at konstatere, at det var, er fremragende regnskab, der blev fremlagt.

Af regnskabet kunne man konstatere, at det ophørte bladsamarbejde med den svenske Laverda Klub påvirkede både indtægter og udgifter. Det gjorde ligeledes de reducerede omkostninger til porto.
Dejligt at se et regnskab med et pænt overskud.
Forsamlingen godkendte regnskabet til decharge og takkede kassereren for det fine arbejde.
PJ konstaterede at kontingentet måtte være uændret, da vi ikke havde hørt andet fra kassereren. LR bekræftede, at det forholdt sig således.

LR oplyste at der var indkommet ca. 7.000 kr. som frivillige bidrag til Jubilæumstræffet. Tak, det er flot.

Valg til bestyrelsen:
Kim Vester var på valg. Kim blev genvalgt.
Jens Kronborg var på valg. Jens ønskede ikke genvalg. Peter Lykkegård indvalgt.
Leo Rygård var på valg. Ønskede ikke genvalg. Steen Ludvigsen indvalgt.
Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats gennem mange år.

Nye vedtægter:
Arbejdsgruppen som blev nedsat ved sidste års generalforsamling, havde udarbejdet et fint oplæg til nye vedtægter. Forslaget delte medlemmerne med hensyn til spørgsmålet om hvorvidt generalforsamlingen skal indvælge bestyrelsesmedlemmer til specifikke bestyrelsesposter. Alternativet er, at bestyrelsen selv konstituere sig, efter generalforsamlingen. Mange kloge ord blev røstet i den gensidige argumentation, for eller imod de to forslag. Da forsamlingen ikke kunne finde konsensus om det ene, eller det andet forslag, blev de to muligheder sat til afstemning.

For arbejdsgruppens forslag om valg til specifikke bestyrelsesposter stemte 13 medlemmer.
For forsamlingens forslag om at bestyrelsen selv konstituerer sig stemte 5 medlemmer.
Arbejdsgruppens forslag blev derfor vedtaget som det var forelagt.
Tak for et fint arbejde af arbejdsgruppen.

Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Eventuelt:
NC efterlyste nogle der ville påtage sig at organisere en høsttur / nedlukning i 2023.
Steen spurgte om der var interesse for et køreteknisk kursus på Ring Djursland. (ikke race). Ja var svaret. Steen undersøger muligheden for et kursus i maj måned 2023. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.